Yoi dachi

Fudo dachi

Uchi ashi dachi

 

Zenkutsu dachi

Sanchin dachi

Tsuru ashi dachi

Shiko dachi

 

Neko ashi dachi

Musubi dachi

Moro ashi dachi

Kokutsu dachi

Kiba dachi

Kake dachi

Heiko dachi

Heisoku dachi