Nihon nukite

Yohon nukite

Seiken

Tetsui

Hiji

Uraken

Sokuto

Kakato

Hiza

Chusoku

Teisoku

Shuto

Shotei

Haisoku