1. Jodan oi Tsuki
 2. Chudan oi Tsuki
 3. Gedan oi Tsuki
 4. Seiken Ago Uchi
 5. Uraken Shomen Uchi
 6. Uraken Sayu Uchi
 7. Uraken Hizo Uchi
 8. Uraken Oroshi Uchi
 9. Uraken Mawashi Uchi
 10. Shuto Sakotsu Uchi
 11. Shuto Ganmen Uchi
 12. Shuto Sakotsu Uchi-Komi
 13. Shuto Hizo Uchi
 14. Jodan Uke
 15. Uchi Uke
 16. Soto Uke
 17. Gedan barai