standen
  • tsuru ashi dachi
stoten
  • uraken gamnen uchi nihon nukite (me tsuki)
  • uraken sayu uchi yohon nukite (jodan - chudan)
  • uraken hizo uchi
  • uraken oroshi uchi
  • uraken mawashi uchi
blokkeringen
  • seiken juji uke (jodan - chudan)
trappen
  • gedan mawashi geri (haisoku - chusoku)
  • kansetsu geri (sokuto)
  • chudan yoko geri (sokuto)
kata
  • pinan II
renraku
  • gedan mawashi geri - seiken gyaku tsuki chudan - draaien en blokken
  • chudan yoko geri - seiken gyaku tsuki chudan - draaien en blokken
oefeningen
  • 10 vier-vinger push ups (op knieën) - naar 5 vingers - benen uitstrekken - 10 sec houden
  • 30 seiken push-ups
  • 40 sit-ups
  • 30 squatsTerug naar syllabus